Používateľský prístup pre prvákov do AIS2

Novoprijatí študenti (prváci) majú vytvorené používateľské konto v AISe podľa prístupu do el. návratky. Po prevzatí študentskej karty sa zmení prihlasovacie meno na číslo študentskej karty - hromadným importom koncom septembra. Prihlasovacie meno bude číslo študentskej karty (nové karty majú 17-miestne číslo, staršie karty majú 10 miestne číslo) a heslo sa nemení. V prípade novovytvoreného použ. prístupu prihlasovacie meno bude číslo študentskej karty a heslo - rodné číslo bez lomky.

Prvý import čísiel kariet prvákov do AISu a zmena prihlasovacieho mena z IDO na číslo karty prebehol dňa 21.9.2016

Fakultní správcovia AIS2:

V prípade problémov s prihlásením sa na telovýchovné aktivity, kontaktujte svoje studijné oddelenie, aby Vám doplnili do zápisného listu predmet telovýchovné aktivity!

FHI Ing. Marian Reiff, PhD. D8.23 kl. 5823
FHI RNDr. Anna Strešňáková, PhD. D8.36 kl. 5836
FAJ PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. D2.26 kl. 5226
FMV Ing. Leonid Raneta, PhD. E4.16 kl. 5466
FMV Ing. Tatiana Frankovičová E4.29 kl. 5479
FPM doc. Ing. Anita Romanová, PhD. D6.30 kl. 5512
FPM Ing. Marián Smorada, PhD. D5.11 kl. 5511
NHF Ing.Mgr. Tomáš Černěnko, PhD. 5C21 kl. 1557
NHF Ing. Martin Novák 2B54 kl. 1256
NHF Ing. Monika Paráková 2B17 kl. 1255
OF Ing. Zora Szakalová 1B12 kl. 1104
OF Renáta Malinová 1B22 kl. 1113
PHF Prof. h. c. Ing. Martin Bosák, PhD. - Košice T11 / č.d. 14 kl. 3225
PHF Ing. Cyril Závadský, PhD. - Košice 6A kl. 3240
PHF Natália Šmidtová - tretí stupeň št. Košice kl. 3267
iMFM PhDr. Marta Nagyová E9.13 kl. 5163
CTVŠ PaedDr. Mária Kalečíková D4.17 kl. 5417
CTVŠ Lenka Vojtášová D4.34 kl. 5434
OZV Katarína Majerská (ERAZMUS) A3.14 kl. 5680

Správca AIS2 EUBA. Len závažné problémy s funkčnosťou AIS2 (nie organizačné problémy, ani dátumové akcie - tie riešte s fakultným správcom) :

CIT Ing. Jiřina Čarnecká D9.33 kl. 5133

Problémy s prihlásením do AIS2, alebo nová štud. karta: Do e-mailu treba napísať Meno, Priezvisko, fakultu, št. program, ročník, číslo študentskej karty.

CIT Ing. Vladimír Peťura D9.10 kl. 5110

Do e-mailu treba napísať Meno, Priezvisko, fakultu, št. program, ročník, číslo študentskej karty, skratku predmetu, podrobný popis problému, prípadne aj print obrazovky s chybou.

-


AiS2 verzia 2.5.206.51
dizajn © šomšák, 2009 - 2015