Používateľský prístup pre prvákov do AIS2

Novoprijatí študenti (prváci) majú vytvorené používateľské konto v AISe podľa prístupu do el. návratky. Po prevzatí študentskej karty sa zmení prihlasovacie meno na číslo študentskej karty - hromadným importom koncom septembra. Prihlasovacie meno bude číslo študentskej karty (nové karty majú 17-miestne číslo, staršie karty majú 10 miestne číslo) a heslo sa nemení. V prípade novovytvoreného použ. prístupu prihlasovacie meno bude číslo študentskej karty a heslo - rodné číslo bez lomky.

Prvý import čísiel kariet prvákov do AISu a zmena prihlasovacieho mena z IDO na číslo karty prebehol dňa 22.09.2017

Moodle Euba kontakt:

Na administrátora portálu Moodle Euba nájdete kontakt na: http://moodle.euba.sk

Fakultní správcovia AIS2:

V prípade problémov s prihlásením sa na telovýchovné aktivity, kontaktujte svoje studijné oddelenie, aby Vám doplnili do zápisného listu predmet telovýchovné aktivity!

Fakulta hospodárskej informatiky
FHI Ing. Marian Reiff, PhD. D8.23 kl. 5823
FHI RNDr. Anna Strešňáková, PhD. D8.36 kl. 5836

Fakulta aplikovaných jazykov
FAJ PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. D2.26 kl. 5226

Fakulta medzinárodných vzťahov
FMV Ing. Leonid Raneta, PhD. E4.16 kl. 5466
FMV Ing. Tatiana Frankovičová E4.29 kl. 5479

Fakulta podnikového manažmentu
FPM doc. Ing. Anita Romanová, PhD. D6.30 kl. 5512
FPM Ing. Marián Smorada, PhD. D5.11 kl. 5511

Národohospodárska fakulta
NHF Ing.Mgr. Tomáš Černěnko, PhD. 5C21 kl. 1557
NHF Ing. Martin Novák 2B54 kl. 1256
NHF Ing. Monika Paráková 2B17 kl. 1255

Obchodná fakulta
OF Ing. Zora Szakalová 1B12 kl. 1104
OF Renáta Malinová 1B22 kl. 1113

Podnikovohospodárska fakulta Košice

iMFM, CTVŠ
iMFM PhDr. Marta Nagyová E9.13 kl. 5163
CTVŠ PaedDr. Mária Kalečíková D4.17 kl. 5417
CTVŠ Lenka Vojtášová D4.34 kl. 5434

ERAZMUS
OZV Mgr. Terézia Miháliková (ERAZMUS) + 421 2 6729 5680

Správca AIS2 EUBA. Len závažné problémy s funkčnosťou AIS2 (nie organizačné problémy, ani dátumové akcie - tie riešte s fakultným správcom) :

CIT
CIT Ing. Vladimír Peťura D9.10 kl. 5110
CIT Ing. Jiřina Čarnecká D9.33 kl. 5133

Do e-mailu treba napísať Meno, Priezvisko, fakultu, št. program, ročník, číslo študentskej karty, skratku predmetu, podrobný popis problému, prípadne aj print obrazovky s chybou.


AiS2 verzia 2.5.303.40
dizajn © šomšák, 2009 - 2015