Ekonomická univerzita v Bratislave
Prihlásenie

Technické predpoklady pre používanie AIS

AIS je intranetovská/internetovská aplikácia, do ktorej sa pristupuje prostredníctvom klasického internetovského prezerača
(odporúčame povoliť pop-up okná pre server systému).

AIS je optimalizovaný pre prezerače:

Rýchlosť zobrazovania jednotlivých súčastí aplikácie je limitovaná kvalitou používaného sieťového pripojenia.

Na tomto portáli AiS2 je k dispozícii Test prehliadača, ktorý umožňuje kontrolu nastavení Vášho prehliadača, resp. popisuje postup pre odporúčané nastavenia (povolenie pop-up okien, povolenie Cookies a pod.).

Upozornenie: V prípade, že váš prehliadač Internet Explorer nevie AiS2-dokument otvoriť (napr. na vytlačenie), podržte pri generovaní dokumentu klávesu CTRL. U prehliadačov Mozilla Firefox sa tento problém nevyskytuje.

Ak sa v IE8 neotvarajú exporty a tlače - je potrebné si v prehliadači nastaviť - Nástroje -> Možnosti siete internet -> Zabezpečenie ->políčko Custom level (vlastná úroveň) -> Downloads (sťahovanie) -> políčka povoliť (enable).

V MS Explorer 11 treba v "Compatibility view settings" -> "Ad this website:" pridat ais2.euba.sk


AiS2 verzia 2024.02.1.55
dizajn © šomšák, 2009 - 2015